Allmänna villkor

1. Allmänt

Alla tjänster som olivenoel-muehle.de tillhandahåller kunden eller besökaren baseras uteslutande på följande allmänna villkor. Avvikande bestämmelser gäller endast om de har avtalats individuellt mellan Olivenoel-muehle.de och kunden.

2. Slutande av avtalet

2.1 Erbjudandena i webbutiken utgör en icke-bindande inbjudan till kunden att beställa varor i webbutiken.

2.2 Genom att beställa de önskade varorna på internet ger kunden ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

2.3 Olivoljefabriken Macchia Verde Bio bekräftar mottagandet av beställningen utan dröjsmål och senast vid mottagandet av beställningen. Bekräftelsen av beställningen innebär inte någon juridisk acceptans från vår sida. Acceptans av erbjudandet från vår sida sker först när vi levererar varorna till dig för leverans. Du får en skriftlig bekräftelse på avsändningen via e-post. Kunden är dock bunden av sitt erbjudande i högst 14 dagar, om inte andra överenskommelser har gjorts (efterbeställning, leverans i händelse av återtillgänglighet).

2.4 Föremålet för avtalet är de varor som kunden beställt. Beskrivningen i erbjudandet ska gälla med avseende på kvalitet, i övrigt gäller § 434 punkt 1 mening 3 BGB.

3. Överenskommelse om kostnader för återlämnande av varor, ångerrätt, uteslutande av ångerrätt.

Överenskommelse om hur kostnaderna ska betalas: Om du utövar din ångerrätt ska du bära den ordinarie kostnaden för att returnera varorna, om de levererade varorna motsvarar de beställda varorna och om priset på de varor som ska returneras inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om du vid ett högre pris på varorna ännu inte har betalat vederlaget eller en avtalsenlig delbetalning vid tidpunkten för ångerrätten. I annat fall ska returleveransen vara kostnadsfri för dig.

Ångerrätt:
De bestämmelser som kan läsas här ska gälla.

Undantag från ångerrätten:
Om varorna har tillverkats enligt kundens specifikationer eller tydligt anpassats till dina personliga behov eller om de på grund av sin beskaffenhet inte lämpar sig för återlämning. Gäller även andra fall enligt § 312d punkt 4 i BGB.

4. Leverans

4.1 Alla varor levereras omedelbart om de finns i lager. Din beställning levereras till de länder inom Europeiska unionen som du kan välja vid kassan.

4.2 Leveranstiden inom Europeiska unionen är vanligtvis 5-7 dagar, om inget annat anges. Mer detaljerad information med spårningsnumret får du när du spårar försändelsen eller på informationssidorna för respektive logistiktjänsteleverantör.

4.3 Om en artikel inte skulle vara tillgänglig med kort varsel informerar vi dig via e-post om den förväntade leveranstiden eller erbjuder dig en alternativ artikel.

5. Förpacknings- och fraktkostnader

Förpacknings- och fraktvillkoren gäller och kan ses här.

6. Betalning, äganderättsförbehåll

6.1 Alla angivna priser är bruttopriser i euro och inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten i Republiken Italien på 4 % eller 21 %. De priser som gäller på beställningsdagen ska gälla.

6.2 De betalningsmetoder som erbjuds i kassan gäller. Förhandsauktoriseringen sker när beställningen är slutförd och godkänns när fakturan utfärdas. Detta sker samtidigt som frisläppandet för avsändning. Du kommer att få ett separat meddelande om detta. Dessutom gäller betalningsvillkoren för tjänsteleverantörerna PayPal Inc. och Stripe Inc.

6.3 De levererade varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett (äganderättsförbehåll enligt §§ 158, 449 BGB). Kunden måste omedelbart informera oss om varje utmätning av tredje part av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet genom att överlämna de dokument som krävs för ingripande; detta gäller även andra former av försämringar. Oberoende av detta måste kunden i förväg informera tredje part om de befintliga rättigheterna till varorna.

7. Garanti

Om tilläggsprestationen har utförts genom en ersättningsleverans är kunden skyldig att inom 30 dagar på vår bekostnad returnera den först levererade varan till oss på vår bekostnad. Returneringen av de defekta varorna ska ske i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Vi förbehåller oss rätten att kräva skadestånd på de villkor som regleras i lag. Tilläggsavtal är endast giltiga i skriftlig form.

8.  Ansvar för defekter

8.1 Olivenoele.com är ansvarig i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Ansvaret för garantier är oberoende av fel. I fall av lätt vårdslöshet är nätbutiken endast ansvarig för skador på liv, kropp eller hälsa eller för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser i enlighet med bestämmelserna i produktansvarslagen. Ersättningsanspråket för lätt oaktsamt åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser är dock begränsat till förutsägbara skador som är typiska för avtalet, i den mån det inte finns något ansvar för skador på liv, kropp eller hälsa. Nätbutiken ansvarar i samma utsträckning för fel som begås av ställföreträdare och ombud.

8.2 Bestämmelsen i ovanstående punkt (8.1) omfattar skadestånd utöver prestation, skadestånd i stället för prestation och krav på ersättning för meningslösa utgifter, oavsett rättslig grund, inklusive ansvar för fel, försening eller omöjlighet.

9. Skydd av personuppgifter

Vår integritetspolicy gäller och finns här .

10. Upphovsrätt

Innehållet och de verk som Macchia Verde Bio skapat på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Om vi skulle få kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

11. innehåll och länkar på våra sidor

11.1 Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän rätt enligt § 7 (1) i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmän lag kvarstår oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse har blivit känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

11.2 Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över.
Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna ansvarar för innehållet på de länkade sidorna.

De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om vi skulle få kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

12. Slutliga bestämmelser

Giltigheten av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är utesluten; tysk lag ska tillämpas. Med en beställning accepteras de allmänna villkoren för webbutiken.
Om kunden inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland eller i en annan EU-medlemsstat, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal vårt säte: distriktsdomstolen i Bari (BA).

§ [NR] Uppförandekod

När det gäller sin webbutik [https://macchiaverde-bio.shop/se/] har säljaren underkastat sig OnTrustNets kvalitetskriterier ”OnTrustNet Verified Online Shop”, som kan ses på följande länk https://ontrust.net/shop-guetesiegel-anforderungen.